Patronat medialny:

  

Piszą o nas:

 

Przyjaciele biegu

   
03:28:10, 28.05.2024

Odwiedzin:
313190

Aktualnie on-line:
2

Do X edycji zostało:
X POGROM WICHRA
18.06.2022r.1. CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej;
Promocja Oleśnicy w Polsce i na świecie;
Ku Chwale Żołnierzy Wojsk Specjalnych.

2. ORGANIZATOR:
SŁAWEK WIATR,
Miasto Oleśnica,

3. TERMIN I MIEJSCE:
Termin: 18 czerwca 2022r. (sobota) godzina 12.00 - weterani (Kobiety i Mężczyźni, wiek powyżej 40), 12.30 - kobiety (wiek do 39 lat) 13.00 - mężczyźni (wiek do 39 lat).
Miejsce: start i meta: Oleśnica, Stadion Miejski ul. Brzozowa

4. TRASA I DYSTANS:
Dystans biegu: ok. 10 km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostaną wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane.
Trasa ekstremalna: błoto, brudna woda, trzęsawisko, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne.
Trasa biegu w większości będzie podwójnie otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy skutkuje natychmiastową DYSKWALIFIKACJĄ zawodnika. Na trasie rozlokowanych zostanie kilka przeszkód terenowych, które zawodnicy zobowiązani są pokonać. Dodatkowo każdy startujący w biegu otrzyma "Plecak Wichra", który ma obowiązek przenieść od startu do miejsca wyznaczonego przez organizatora. Plecak waży:10 kg. W czasie pokonywania przeszkód zabronione jest rzucanie plecakiem. Plecak może być przenoszony w ręce, pod pachą, na ramieniu lub na głowie, nie może być przymocowany do ciała. Wszelkie modyfikacje w kształcie oraz wadze plecaka są zabronione.
Limit czasowy na pokonanie trasy to 4 godziny.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba która do dnia 18 czerwca 2022r. ukończy 18 lat.
Limit startujących zawodników w biegu to 150 osób plus dodatkowa pula miejsc zarezerwowana dla organizatora.
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Oświadczenie znajdować się będzie w biurze zawodów.
W biegu mogą startować wyłącznie osoby, których stan zdrowia na to pozwala. Od startujących wymagana jest umiejętność pływania. Z uwagi na fakt, że start w POGROM WICHRA jest związany z naturalnym ryzykiem związanym z uprawianiem sportu i może spowodować obrażenia ciała, jak również szkody o charakterze majątkowym, podpisanie formularza uczestnictwa oznacza, że Uczestnik w należyty sposób ocenił własne umiejętności oraz ryzyko związane z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się uczestniczyć w biegu.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 18.06.2022r. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ( dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
Weryfikacja zawodników w Biurze Biegu w dniu 18 czerwca 2022r. w godz. 9.00 – 11.30 Na podstawie listy zgłoszeń oraz dowodu tożsamości i po podpisaniu oświadczenia zostanie wydany zawodnikowi pakiet startowy.
Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.

3. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA:
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty wpisowej. Opłata wpisowa to 180 zł.
Jeżeli opłata startowa nie zostanie wniesiona po siedmiu dniach od zgłoszenia, będzie ono usuwane z listy.
Wpłatę należy kierować na konto organizatora: Bank ING, Pogrom Wichra, nr 35 1050 1575 1000 0090 7987 9376. W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata wpisowa oraz imię i nazwisko uczestnika. W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie może być także scedowana na innego zawodnika. Opłata jest nieważna gdy zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeśli jest dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
Opłaty wpisowe dokonane z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika / zawodników lub z nieprawidłową kwotą nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
Wniesienie opłaty wpisowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
Po zarejestrowaniu zgłoszenia przez organizatora stosowna informacja potwierdzająca ten fakt zostanie zamieszczona na liście zgłoszeń publikowanej na stronie internetowej biegu.
Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty.

4. NAGRODY:
Pierwsze trzy panie, pierwsi trzej panowie, pierwsi trzej mundurowi oraz pierwsi trzej weterani otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
Każdy zawodnik, który ukończy bieg, zmieści się w 3,5 godzinnym limicie czasowym i na mecie zamelduje się z dropsem Wichra otrzyma wyjątkową i niepowtarzalną "Pogromkę" oraz uścisk dłoni Burmistrza Oleśnicy.
Wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

5. SPRAWY SANITARNE:
Organizator zapewnia możliwość skorzystania z prysznica po biegu.
Na mecie zostaną ustawione specjalne kontenery na zniszczoną podczas zawodów odzież, buty, koszulki, odzież ochronną.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie.

Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu biegu oraz na stronie organizatora.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator.
Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 18 czerwca 2022r. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.pogromwichra.pl